Vides aizsardzība

Vides aizsardzības dokumentācijas audits tiek veikts jauniem uzņēmumiem/ iestādēm/ saimniecībām u.c. (turpmāk Klients). Klienti ar kuriem pirmo reizi tiek noslēgts līgums, vai līgums tiek noslēgts atkārtoti pēc vairākiem gadiem, lai saprastu esošos situāciju, lai noteiktu kādu dokumentāciju vajadzētu izstrādāt, ko papildināt, ko atstāt no jau esošajiem, izejot no Klienta velmēm un vajadzībām!
Gadījumā, ja Klients domā, ka kaut kas nav kārtībā, vai Vides sistēma nav pilnīga, neuzticības gadījumā vai pēc valsts kontrolējošo institūciju pārkāpuma akta saņemšanas, vai vienkārši skats no malas, lai uzlabotu Vides aizsardzības sistēmu!
Lai pēc iespējas precīzāk izveidotu Klientam piedāvājumu atbilstošu viņa prasībām un velmēm!

Vides politikas izveidošana. Vides politikas pamatnostādnes ir vides aizsardzības nozares vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments. Vides aizsardzības likuma 4. panta otrā daļa nosaka, ka Ministru kabinets apstiprina Vides politikas pamatnostādnes, ņemot vērā nacionālās prioritātes un Eiropas Savienības un starptautiskos nosacījumus.

Izveidot uzņēmuma vides mērķus.

Izvirzīt, izveidot uzdevumus uzņēmuma vides mērķa sasniegšanai.

Iepazīstināt ar tiem darbiniekus.

Noteikt uzņēmuma vides aspektus.

Būtiskie vides aspekti to vadība un pārvaldība.

Iepazīstināt darbiniekus ar tiem.

Noteikt būtiskus vides aspektus, kas saistīti ar darbībām, ražojumiem un pakalpojumiem, kurus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 761/2001 VI. pielikumu kontrolē vai ietekmē organizācija, kurā ieviesta vides pārvaldības un audita sistēma. Būtiskie vides aspekti ir organizācijas vides pārvaldības un audita sistēmas uzmanības centrā. Būtiski vides aspekti un būtiska ietekme uz vidi ir cieši saistīti arī ar vides deklarāciju, kas aprakstīta Regulas (EK) Nr. 761/2001 III. pielikumā.

Pieejami kompetenci apliecinoši dokumenti (sertifikāti, apliecība, izglītība).
Apmācība par vides aizsardzību.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē teritorijas plānošanu, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu vai konkrētu vides jomu, uz ko attiecas dokuments, arī tādiem plānošanas dokumentiem, kuri izstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē:
a) atkritumu apsaimniekošanu, arī bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;
b) bateriju un akumulatoru apsaimniekošanu;
c) iepakojuma apsaimniekošanu;
d) gaisa kvalitāti;
e) ūdens resursu aizsardzību, arī pret lauksaimniecībā lietoto nitrātu piesārņojumu.

Praktiskās treniņnodarbības avāriju/ ugunsgrēku gadījumos;
Darbinieki zina kā rīkoties avāriju gadījumā;
Evakuācijas plāni izvietoti visiem pieejamā vietā;
Evakuācijas plānos norādītais atbilst faktiskajai situācijai;
Līdzekļi ķīmisko vielu/ maisījumu izbirumu/ izlijumu savākšanai;
Pieejami atbilstoši IAL.

Veikts vides monitorings – gaisa kvalitātes monitorings, augsnes un grunts kvalitātes monitorings; ūdensteču un ūdenstilpju nogulumu kvalitātes monitorings; pazemes un virszemes ūdeņu monitorings, kā arī monitoringa tīkla ierīkošana; ģeotehniskais monitorings; akreditētai metodikai atbilstoša, dažādiem vides monitoringa veidiem nepieciešamu paraugu noņemšana un laboratoriskā testēšana; u.c.
Vides monitorings veikts ar verificētām/kalibrētām ierīcēm;
Vides monitoringa rezultātu pārskats.

Pārbaudes vai atļaujā apliecinājumā noteiktās prasības tiek ievērotas. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

Vielas un maisījumi marķēti atbilstoši DDL;

Marķējums valsts valodā;

Ķīmiskās vielas un maisījumi uzglabāti atbilstoši;

Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaite;

Ķīmisko vielu klasificēšana.

DDL atbilstība prasībām:
-DDL valsts valodā;
-DDL ir aktuālas;
-DDL pieejamas darbiniekiem, darbinieki iepazinušies ar DDL.

Dalīta atkritumu vākšana – lai atvieglotu vai uzlabotu atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi vai citas reģenerācijas darbības, atkritumus vāc dalīti un nesajauc ar citiem atkritumiem vai citiem materiāliem, kam ir atšķirīgas īpašības;
Tiek šķirots papīrs, metāls, koksne, PE;
Iekārtotas vietas dalītu atkritumu vākšanai;
Būvniecības atkritumu uzskaites žurnāls – kārtību, kādā būvniecībā radušos atkritumu (turpmāk – būvniecības atkritumi) radītājs vai apsaimniekotājs nodrošina radīto vai apsaimniekoto būvniecības atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti;
Bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls – kārtību, kādā bīstamo atkritumu (izņemot sadzīves bīstamos atkritumus) radītājs vai apsaimniekotājs nodrošina radīto vai apsaimniekoto bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu, uzglabāšanu un pārvadājumu uzskaiti;
Atbilstoša bīstamo atkritumu pārvaldība;
Atbilstoša bīstamo atkritumu iepakošana, marķēšana.

Noslēgto līgumu esamība;
Noslēgto līgumu neatbilstības;
Līgumu sagataves izstrāde.

Sazinies ar Mums