Darba aizsardzības piedāvājums

Darba aizsardzības (turpmāk DA) dokumentācijas audits tiek veikts jauniem uzņēmumiem/ iestādē/ saimniecībām u.c. (turpmāk Klients). Klienti ar kuriem pirmo reizi tiek noslēgts līgums, vai līgums tiek noslēgts atkārtoti pēc vairākiem gadiem, lai saprastu esošos situāciju, lai noteiktu kādu dokumentāciju vajadzētu izstrādāt, ko papildināt, ko atstāt no jau esošajiem, izejot no Klienta velmēm un vajadzībām!
Gadījumā, ja Klients domā, ka kaut kas nav kārtībā, vai DA sistēma nav pilnīga, neuzticības gadījumā vai pēc valsts kontrolējošo institūciju pārkāpuma akta saņemšanas (ar sliktiem rezultātiem), vai vienkārši skats no malas, lai uzlabotu DA sistēmu!
Lai pēc iesp precīzāk izveidotu Klientam piedāvājumu atbilstošu viņa prasībām un velmēm!

MK not. Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, Rīgā 2007.gada 2.oktobrī, noska kārtību, kādā veicama darba vides iekšējā uzraudzība (tai skaitā darba vides riska novērtēšana).
Klients ne retāk kā reizi gadā plāno darba vides iekšējo uzraudzību, lemjot par darba aizsardzības jautājumu organizēšanu uzņēmumā, darba aizsardzībai nepieciešamajiem resursiem, atbildīgajām personām un citiem ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītajiem jautājumiem.

Lai sekmīgi ieviestu, uzturētu un pilnveidotu DA sistēmu, Klientam ir jāizvēlas tāds organizatoriskās struktūras modelis (Darba aizsardzības politika) darba aizsardzībā, kas ir vispiemērotākais Klientam un atbilstu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām DA jomā.

Darba devējs nodrošina darba vides riska novērtēšanu visās darba vietās. Novērtēšanu veic ne retāk kā reizi gadā, kā arī praktiski uzsākot citu darbības veidu, ja ir radušās pārmaiņas darba vidē (piemēram, mainījušies darba procesi, metodes, darba aprīkojums, vielu un maisījumu izmantošana vai ražošana, būtiski pārkārtota darba vieta), ja konstatē apstākļu pasliktināšanos darba vidē vai neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja noticis nelaimes gadījums darbā.
Darba vides riska novērtēšana jāveic attiecībā uz konkrēto darba vietu vai veidu. Katram amatam (vienādu risku gadījumā amatus var apvienot) un darba vietām, kurās darbinieki veic darbus vai iespējams veiks darbus, ja nav patstāvīgas darba vietas.
Darba vides riska novērtēšana jāveic:
– amatiem;
– darba telpām/ vietām/ objektiem;
– aprīkojumam;
– darba vides riska novērtēšana darbā, kuru veic grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā;
– ārpuskārtas risku novērtjumi pēc nepieciešamības, pēc Klienta pieprasījuma (nelaimes gadījumi, jauni amati, darba vietas u.c.).

šo punktu nosaka MK not. Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”, Rīgā 2009.gada 28.aprīlī. Šajos MK noteikumos noteiktās prasības piemēro, ņemot vērā darba vietas īpatnības, darba raksturu, darba apstākļus un darba vides risku.
Indikatīvie mērījumi:
Telpu mikroklimatam (darba telpās nodrošina darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošu mikroklimatu):
– gaisa temperatūru;
– gaisa relatīvo mitrumu;
-gaisa kustības ātrumu.
Telpu, darba vietu apgaismojums: lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai atbilstoši šo MK noteikumu 2. pielikuma prasībām.

Šo puktu noska MK not. Nr. 66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”, Rīgā 2003.gada 4.februārī. Noteikumi attiecas uz nodarbinātajiem visās nodarbinātības jomās, kurās nodarbinātie tiek vai var tikt pakļauti trokšņa radītam riskam.
Paaugstināta trokšņa gadījumā, vienojoties ar Klientu, tiek piesaistīta sertificēta laboratorija, lai veiktu trokšņa radītā riska novērtēšanu. Kā arī izejot no laboratorijas rezultātiem, darbiniekiem tiek noteikts obligātās veselības pārbaudes (turpmāk OVP) periodiskums uz Veselībai kaitīgajiem darba vides faktora punktiem 4.5. Troksnis – vai OVP būs jāveic 1 x gadā, 1 x 2 gados vai 1 x 3 gados! Nosaka MK not. Nr. Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, Rīgā 2009.gada 10.martā.

Šo puktu noska MK not. Nr. 325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”, Rīgā 2007.gada 15.maijā. Noteikumi attiecas uz darba vietām, kur nodarbinātais tiek vai var tikt pakļauts tādu ķīmisko vielu, maisījumu un putekļu iedarbībai.
Veicot darbus ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un putekļiem, kur koncentrācijas līmenis gaisā var radīt iespējamu risku nodarbinātajam ir nepieciešams veikt laboratoriskus mērījumus. Vienojoties ar Klientu, tiek piesaistīta sertificēta laboratorija, lai veiktu vielas vai maisījuma koncentrācijas līmeni gaisā.
Izejot no laboratorijas rezultātiem, darbiniekiem tiek noteikts OVP periodiskums uz Veselībai kaitīgajiem darba vides faktora punktiem 1. Ķīmiskie faktori – vai OVP būs jāveic 1 x gadā, 1 x 2 gados vai 1 x 3 gados! Nosaka MK not. Nr. Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, Rīgā 2009.gada 10.martā.

Šo puktu noska MK not. Nr. 66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”, Rīgā 2003.gada 4.februārī.
Klientam ir jānodrošina darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde, kurā nosaka darba aizsardzības pasākumus darba vides riska novēršanai vai samazināšanai, to īstenošanas termiņus un atbildīgos par risku novēršanu vai samazināšanu. Klientam ir pienākums nodrošināt, lai risks netiktu pārnests uz citu vietu vai netiktu radīts cits risks.
Sadarbībā ar Klientu un novērotajiem riskiem, tiek izstrādāts DA pasākuma plāns un kopā, vai atsevišķi, maksimāli šie riski vai neatbilstības DA prasībām, tiek novērstas.

Izejot no solēgtā līguma ar klientu un Klienta nozares bīstamības pakāpes, tiek noteikts uzraudzību skaits gadā, kura laikā tiek īstanoti veicamie DA pasākuma plāna punkti, kā arī ārpuskārtas uzraudzības pēc Klienta pieprasījuma un vajadzībām, kas tiek noteikts vienojoties.

Atbilstoši Klientam un Klienta nozares bīstamibai MK not. nosaka izveidot dažādus sarakstus:
– darbinieku un to profesiju saraksts, kuri ir pakļauti kaitīgam darba vides riskam un kuriem nepieciešamas obligātās veselības pārbaudes (atbilstoši MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219.);
– nodarbināto individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts;
– DA instrukciju saraksts visiem darbu veidiem un profesijām;
– darba aprīkojuma saraksts, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai;
– darba inventāra saraksts;
– novērtēto darba vides un darba vietu saraksts;
– nodarbināto vai paaugstināta riska grupās ietilpstošo personu saraksts, kuru darbs ir saistīts ar veselībai kaitīgo bioloģisko darba vides faktoru iedarbību un kuriem jāveic vakcinācija (atbilstoši MK 26.09.2000. noteikumiem 330.);
– nodarbināto saraksts, kuri pakļauti 3. un 4. grupas bioloģisko aģentu ietekmei (atbilstoši MK 21.05.2002. not. Nr. 189.);
– darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu saraksts;
– uzrādīto darba vietu un darba veidu uzskaitījums riska novērtēšanas laikā, lai nebūtu pārpratumi starp Klientu un Izpildītāju;
– DA dokumentu glabāšanas termiņi

Pēc darba telpu, vietu apsekošanas tiek noteiktas nepieciešamās, iztrūkstošās drošības zīmes un to atrašanās vietas, par kurām tiek veikts ieraksts DA pasākuma plānā. Klients var izvēlēties vai tās nodrošina pats vai Izpildītājs.

Ministru kabineta noteikumi Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, Rīgā 2010.gada 10.augustā nosaka to, ka nodarbinātie ir jāiepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātām instrukcijām.
Instrukcijas tiek noteiktas un izstrādātas atbilstoši Klienta darbības nozarei (veicamajiem darbiem), amatiem, inventāram u.c. Klienta velmēm.

MK not. Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, Rīgā 2010.gada 10.augustā nosaka to, Darba devējs nodrošina nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos, izvēloties tādu apmācības veidu, kas atbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai, ņemot vērā nodarbinātā izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un spējas, kā arī uzņēmuma specifiku.
Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos ietver vairāku veidu apmācības:
– ievadapmācību (nodarbinātos iepazīstina ar darba aizsardzību uzņēmumā);
– instruktāžu darba vietā (vispārīga informācija par konkrēto darba vietu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba vietas organizāciju, nodarbināto drošas pārvietošanās shēma, konkrētās darba vietas vai darba veida raksturīgie darba vides riska faktori, darba vides riska faktoru ietekme uz veselību un drošību, drošas darba metodes, darba aprīkojuma un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, u.c. citi darba aizsardzības jautājumi);
– tematisko apmācību par konkrētu darba aizsardzības jautājumu (konkrētu darba aizsardzības jautājumu, piemēram, detalizētu apmācību par konkrētu darba vides riska faktoru, jaunu darba aprīkojumu, individuālo aizsardzības līdzekli, tehnoloģiju vai produktu, darba devējs organizē, ja tas nepieciešams nodarbināto zināšanu līmeņa paaugstināšanai un drošai darba veikšanai. Vairāk par Tematiskajām apmācībām ko piedāvājam skatīt sadaļā Apmācības! Kā arī apmācības varam izstrādāt atbilstoši Klienta velmēm un darba specifikai!

MK not. Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, Rīgā 2010.gada 10.augustā nosaka to ziņas par nodarbināto ievadapmācību un instruktāžu darba vietā darba devējs reģistrē attiecīgos dokumentos.
Izejot no Klienta velmēm tiek izstrādāti DA žurnāli, atbilstoši MK noteikumu prasībām, kuros darbinieki ar savu parakstu apliecina, ka ir noklausījušies apmācības.
Vai arī elektroniski apstiprinātas apmācības e-vidē.
DA žurnālu veidi:
– Darba aizsardzības ievadapmācība;
– Darba aizsardzības instruktāža darba vietā;
– Individuālo aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnāls;
– Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāls;
– u.c. nepieciešamie žurnāli izejot no Klienta nozares.

Nepieciešamo rīkojumu noteikšana un izstrāde:
– Par apmācību un instruktāžu darba aizsardzībā;
– Par darba aizsardzības pasākumu veikšanu un darba vides iekšējo uzraudzību;
– Par darba aizsardzības pasākumu veikšanu un darba vides iekšējo uzraudzību;
– Par atbildīgo personu pirmās palīdzības sniegšanā;
– Par nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas kārtību;
– Par nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas komisijas izveidi;
– Par darbinieku nosūtīšanu uz obligātajām veselības pārbaudēm;
– Par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
– Par darba aprīkojuma drošu ekspluatāciju;
– Par elektroiekārtu drošu ekspluatāciju;
– u.c. DA rīkojumi pēc nepieciešamības.

Ministru kabineta noteikumi Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”, Rīgā 2009.gada 25.augustā nosaka izmeklēšanas un uzskaites kārtību, lai nodrošinātu nelaimes gadījumu cēloņu noteikšanu un novēršanu, uzlabotu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, veicinātu nelaimes gadījumā cietušajai personai paredzētās apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu, kā arī nodrošinātu nelaimes gadījumu uzskaiti atbilstoši starptautiskajām prasībām.
Nodrošinām pilnu Nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesu atbilstoši MK noteikumu prasībām:
– Visu nepieciešamo dokumentu noformēšana, pārskatīšana;
– Nelaimes gadījuma akta sastādīšana un iesniegšana Valsts Darba inspekcijā;
– Interešu pārstāvēšana Valsts Darba inspekcijā;
– Darba vides risku pārvērtēšana;
– Neplānotā instruktāža;
– u.c. nepieciešamie dokumenti un darbības izejot no valsts kontrolējošo institūciju pieprasījuma.

Sazinies ar Mums