Ugunsdrošības piedāvājums

Audita laikā tiek apsekotas Klienta telpas, objekti un darbinieku darba vietas, kā arī tiek veikta dokumentācijas pārbaude (instrukcijas, zīmes, evakuācijas plānu esamība) – visu ko nosaka MK not. Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, Rīgā 2016. gada 19. aprīlī.

Pasākuma plāna sagatavošana konstatēto neatbilstību novēršanai un/vai mazināšanai;
Ugunsdrošības apsekojums ar ugunsdzēsības aparātu skaita noteikšanu un ugunsslodzes aprēķinu;
Ugunsdzēšamo aparātu pareizas izvietošanas noteikšana.

Atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam, teritorijai un būvobjektam (izņemot viendzīvokļa objektu, neapbūvētu teritoriju un teritoriju, kurā nenotiek būvdarbi). Ugunsdrošības instruktāžu veic par ugunsdrošības instrukcijā norādīto informāciju, kas tieši attiecas uz nodarbināto.
Ugunsdrošības instruktāžu veic:
– Izglītības, ārstniecības un aprūpes iestādēs – ne retāk kā reizi sešos mēnešos;
– Citos objektos – ne retāk kā reizi gadā.
Atkārtotu ugunsdrošības instruktāžu veic, ja:
– izdarīti grozījumi ugunsdrošības instrukcijā;
– nodarbinātie nav ievērojuši šajos noteikumos vai ugunsdrošības instrukcijā noteiktās prasības;
– objektā noticis ugunsgrēks (šajā gadījumā izvērtē ugunsgrēka apstākļus).

Saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektā atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”.
Praktiskās nodarbības jāveic vienu reizi gadā – gan praktiskās evakuācijas apmācības, gan praktiskā dzēšana ar ugunsdzēsības aparātu.

Ugunsdrošības žurnāli – Saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta atbildīgā persona nodrošina veiktās ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšanu Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā, e-vidē!
Tiek izstrādāti visi ugunsdrošības noteikumos noteiktie žurnāli, kas attiecas uz Klienta darbības nozari!

Saimnieciskās darbības objektā, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, izstrādā un izvieto evakuācijas plānu.
Evakuācijas plānu nepieciešamība un izstrāde

Nodrošina rīkojumu izstrādi atbilstoši Klienta organizācijai:
– Par ugunsdrošību;
– Par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju;
– Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai;
– Par dežurējošo personālu;
– u.c. nepieciešamie rīkojumi atbilstoši MK not Nr. 238 prasībām un Klienta specifikai.

Ugunsdzēsības tehniskā nodrošinājuma pārbaudes nepieciešamības gadījumā iesaistot sertificētas kompānijas vai speciālistus, kas šos darbus var veikt!
Ugunsdzēsības inventārs, apkope (cena pēc vienošanās piesaistot sadarbības partnerus).

Klienta pārstāvēšana VUGD inspektora brīdinātā vizītē, kā arī, ja ir iespēja atbraukt – piedalīties nebrīdinātā;
Maksimāli novērst VUGD inspektora aizrādījumus.

Sazinies ar Mums