Tematisko apmācību piedāvājums

Stropētāja (profesijas klasifikatora nr.9333.04) darba specifika prasa īpašu apmācību. Darbs cieši saistīts ar dažādu kravas drošu pārvietošanu. Apmācībās izglītojamais tiek izglītots ar Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajām darba aizsardzības prasībām, piemēram kā MK noteikumi Nr 400. “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”
– Tikai darbiniekam ar stropēšanas apliecību atļauts pieāķēt vai piesaitēt kravas.
– Stropējot un pārvietojot kravu stropētājs izmanto vārdisko saziņu, skaņas signālus, žesta zīmes, bezvadu sakaru līdzekļus.
– Stropētājam ir jābūt apgādātam ar labi saredzamām atšķirības zīmēm.

MK not. Nr. 344 «Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus» – nosaka prasības nodarbināto drošības un veselības aizsardzībai darba vietās (darba aizsardzības prasības), kurās nodarbinātais pārvieto smagus objektus — priekšmetus, cilvēkus vai dzīvniekus – ar fizisko spēku (smaguma pārvietošana tieši vai ar palīglīdzekļu palīdzību) un pastāv risks iegūt traumu (īpaši muguras traumu). 2002.gada 6.augustā.
Smagumu pārvietošana nozīmē ne tikkai celšanu, bet ari grūšanu, nocelšanu, vilkšanu, raušanu, pārvietošanu, turēšanu, mešanu, dažādu vadības sviru pārvietošanu, ar celtņiem pārvietoto priekšmetu novietošan (stropētāja darbs) u.tml.
– Sagatavošanās darbi pirms kravas pacelšanas/ pārvietošanas
– Kravu drošas pārvietošanas principi
– Tehniskie palīglīdzekļi
– Bīstamo kravu pārvadājumi, pārvietošana, novietošana un glabāšana
– Būvlaukuma plānojums un izvietojums
– Nelaimes gadijumu statistika saistībā ar smagumu pārvietošanu

REACH regula, CLP regula, Darba aizsardzības likums, Ķīmisko vielu likums, Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās.
Ķīmiskās vielas (ĶV)/ ķīmiskie maisījumi (ĶM) darba vidē vai ar darba procesiem saistīta to iedarbība, kas apdraud nodarbinātā drošību vai veselību.
– Iepazīšanās. Tiesību akti. Ķīmiskais riska faktors. Ķīmisko vielu bīstamības klases
– Ķīmisko vielu un maisījumu marķēšana. Drošības datu lapas
– Bīstamo Ķīmisko vielu riska novērtēšana darbinieku drošībai un veselībai. Individuālie aizsardzības līdzekļi

MK not. Nr. 674 “Bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi” Noteikumi nosaka kārtību, kādā veic bīstamo kravu starptautiskos un iekšzemes pārvadājumus ar autotransportu.
Programma ietver:
– Bīstamo kravu autopārvadājumi
– Informācija, kurai ir jāparādās kravas pavaddokumentā
– Transportlīdzekļa (ar kuru tiek pārvadātas bīstamas kravas iepakojumos) marķējums ar pazīšanās un bīstamības zīmēm
– Pārvadātāja vispārējās drošības prasības un pienākumi
– Kompetento iestāžu atbildības
– Rīcība bīstamo kravu avārīju gadījumos

MK not. Nr. 852 “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” Rīgā 2004.gada 12.oktobrī.
Darbs ar azbestu ir azbesta vai azbestu saturošu materiālu demontāža (azbestu saturošo daļu nomontēšana no ēkas, instalācijas vai iekārtas un aizvešana), transportēšana, glabāšana, azbestu saturošu atkritumu apsaimniekošana un citi darbi ar azbestu saturošiem materiāliem
Programma ietver:
– Definīcijas un Saīsinājumi
– Vispārīgās prasības
– Ilgstoša azbesta šķiedru ieelpošanas risks
– Azbesta materiālu marķēšana
– Prasības darbu uzsākot (sagatavošanās darbi, darbiniekam pirms darbu uzsākšanas, nosacījumi, kad var neuzsākt vai pārtraukt darbu u.c.)
– Demontāžas darbi
– Kas darba vietā aizliegts
– Aprīkojums
– Prasības darba laikā
– Prasības darbu beidzot
– Rīcība ārkārtas situācijās
– Individuālie aizsardzības līdzekļi un kolektīvie aizsardzības līdzekļi
– Azbesta veidi un tā ieguve

MK not. Nr. 300 “Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē”, 10.06.2003.; MK not. Nr. 231 “Sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi”, 19.04.2016.; MK not. par LBN (Latvijas būvnormatīvu) 201-15 Nr. 333 “Būvju ugunsdrošība”, no 30.06.2015.
Programma ietver:
– Vispārīgie jautājumi
– Sprādzienbīstama vide
– Sprādzienbīstamu darba vietu klasifikācija
– Sprādzienbīstamas vides zonējumi
– Sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtēšana un riska mazināšana
– Risku novērtēšana atbilstoši shēmai
– Drošības zime
– Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi

MK not. Nr. 300 “Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē”, 10.06.2003.; MK not. Nr. 231 “Sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi”, 19.04.2016.; MK not. par LBN (Latvijas būvnormatīvu) 201-15 Nr. 333 “Būvju ugunsdrošība”, no 30.06.2015.
Programma ietver:
– Bīstamie produkti, vielas
– Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība
– Uz ko noteikumi neattiecas
– Rezervuāru izvēle
– Rezervuāru iedalījums atkarībā no to formas un novietojuma
– Apkalpojošā personāla pienākumi
– Drošības prasības attiecībā uz rezervuāra konstrukciju un aprīkojuma
– Rezervuāru tīrīšana
– Individuālie aizsardzības līdzekļi un kolektīvie aizsardzības līdzekļi
– Rezervuāru apkalpošanas organizēšana
– Darba veicēju izvēle un apmācības

MK not. Nr. 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” Rīgā 2012.gada 14.augustā.
Pirmā palīdzība ir paša cietušā vai citas personas prasmīga, mērķtiecīga un nekavējoša rīcība notikuma vietā, lai saglabātu cietušā organisma dzīvības funkcijas un novērstu iespējamās sekas līdz ierodas neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Apmācībām tiek piesaistīts sertificēts cilvēks

Izejot no Klienta darbības nozares un velmēm varam izstrādāt apmācību programmu un veikt darbinieku apmācības.

Sazinies ar Mums